อ. สิริญาณ์กร สกุลแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาการแพทย์แผนไทย

ชื่อ - นามสกุล

 • ตำแหน่ง : อาจารย์

 • ตำแหน่งทางวิชาการ : -

 • สังกัดคณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • หลักสูตร : การแพทย์แผนไทย

 • เบอร์โทร : 074-317100

 • อีเมล์ : siriyakorn.s@rmusv.ac.th

Siriyakorn Sakulkaew

 • Present Position : Lecturer

 • Academic Ranks : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • Faculty :

 • Science and technology

 • Course : Thai Traditional Medicine

 • Tel : 074-317100

 • E-mail : siriyakorn.s@rmusv.ac.th

การศึกษา : Education

 • พทม. การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต
  ม. สงขลานครินทร์

 • พทบ. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
  ม. สงขลานครินทร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ : Exprience

 • สาขาเวชกรรมไทย

 • สาขาเภสัชกรรมไทย

 • สาขานวดไทย

ประสบการณ์การสอน : Teaching Exprience

 • รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย

 • รายวิชา คณาเภสัช

 • รายวิชา ระบาดวิทยาทางการแพทย์แผนไทย

 • รายวิชา การสร้างเสริมสุขภาพทางการแพทย์แผนไทย

งานวิจัยที่สนใจ : Search Interests

 • ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพร

 • ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสมุนไพร

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์จากสมุนไพร

ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ : Research or Innovation

 • ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคฟันผุของพืชสมุนไพรในวงศ์ Myrtaceae และพัฒนาเป็นยาสีฟันสมุนไพร

ประสบการณ์การทำงาน : Work Experience

 • แพทย์แผนไทยประจำคลินิกแฟมมิลี่แคร์คลินิกสงขลา

 • อาจารย์ประจำสาขาการแพทย์แผนไทย มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่

Photo Album